360-000-184-570  FLP@MTFBO.EU  +36 20 406 3616 WEBSHOP

​Data Processing Information

​Present The purpose of this Privacy Notice is to provide Data Subjects with appropriate information to be informed about the processing activities of the private individual Molnár Tibor (hereinafter referred to as "Data Controller") https://molnartibor.eu (hereinafter referred to as the "Website")
the purpose, legal basis and duration of data processing, the name and address of any data processor involved in the data processing and the name and address of the data controller the purposes, the purpose, the address and the activities of the Data Controller the legal basis for the transfer and, where the personal data of the data subject are transferred recipient of the data.

Download

​Definition of terms

​governing legislation

​principles for data management

Az Adatkezelő adatkezelése során az alábbi alapelveket követi:

 1. a személyes adatokat jogszerűen és tisztességesen, az Érintettek számára átlátható módon kezeli,
 2. a személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjti és azokat nem kezeli a célokkal össze nem egyeztethető módon,
 3. az Adatkezelő minden észszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az általa kezelt adatok pontosak és naprakészek legyenek, a pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törli, helyesbíti vagy az Érintettek számára módosíthatóvá teszi,
 4. az Adatkezelő megfelelő technikai és szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítja a személyes adatok biztonságát az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szemben.

​data processing activities

​Direct marketing, Newsletter

​Purpose of data processing

Marketing ajánlatok, valamint a termékekre vonatkozó információs tartalom küldése e-mailben, valamint a https://molnartibor.eu weboldallal kapcsolatos élmények optimalizálása.
Amennyiben hírlevelet szeretne kapni a termékekkel, üzleti lehetőséggel kapcsolatosan, az elektronikus úton küldött hírlevél elküldéséhez szükséges megadnia minimálisan, de nem kizárólagosan nevét és e-mail címét, érdeklődési körét. Ezen személyes adatokat a honlap üzemeltetője, mint adatkezelő kezeli.
Amennyiben nem saját személyes adatait adja meg, az adatközlő kötelezettsége az érintett hozzájárulásának a beszerzése. Az Adatkezelő nem ellenőrizheti a megadott adatok helyességét, valóságtartalmát, következésképpen a megadott adatok helyességéért és valóságtartalmáért az adatközlő vállal felelősséget. Az Adatkezelő – amíg az ellenkezője nem nyer bizonyítást – a megadott személyes adatokat helyesnek és valósnak fogadja el, valamint úgy tekinti, hogy az adatközlő jogosult a személyes adatok megadására. Az megadott adatok (minimálisan az e-mail cím) valódiságának ellenőrzése céljából Adatkezelő kontroll-e-mailt küld az adatközlő által megadott e-mail címre. Amennyiben az adatközlő (vagy harmadik féltől szerzett jogosultsággal bíróan) hozzáfér a megadott e-mail fiókhoz, ott 72 órán belül elvégezheti az adat valódiságának igazolását. Kizárólag ebben az esetben kerülnek be az adatközlő által korábban megadott adatok a hírlevélküldő rendszerbe.
A direkt marketing hírlevelek a Webgalamb hírlevélküldő rendszeréből kerülnek kiküldésre.  

​Legal basis for processing

Az adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása. Az érintett a hozzájárulását az adatkezelés során bármikor visszavonhatja. Amennyiben az érintett visszavonja hozzájárulását, a visszavonás kizárólag a jövőre vonatkozhat, tehát a visszavonásig az adatkezelés jogszerűségét nem érinti, a visszavonásig az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása. Ha az érintett nem adja meg a kért személyes adatait, abban az esetben nem kap hírlevelet. 
Ha az érintett hírlevelet szeretne kapni, abban az esetben szükséges a nevének és e-mail címének megadása.

​Duration of processing

Az Adatkezelő a megadott személyes adatokat addig kezeli, amíg az érintett a megadott személyes adatai törlését kéri. Amennyiben az érintett a személyes adatok törlését kéri, abban az esetben az Adatkezelő törli adatbázisából az érintett személyes adatait. Az érintett a törlés megtörténtéről külön értesítést kap. A törlést követően az adatfeldolgozónak nincs hozzáférése az érintett személyes adataihoz.

​the renunciation of processing

​ Az érintett a személyes adatai törlését az alábbi módokon kérheti:

Contact form

Amennyiben általános célú- vagy a Kapcsolati űrlapon már előre feltüntetett témák kapcsán kérdése merülne fel az Érintettnek, azt a Kapcsolat oldalon található űrlap segítségével elektronikus úton juttathatja el az Adakezelő e-mail fiókjába. Az e-mail beérkezését követően az Adatkezelő a lehető legrövidebb úton válaszlevélben tájékoztatja az érdeklődőt és/vagy megadja a kérdésre a választ.

A Kapcsolat oldalan található űrlap kitöltésekor mellékletet nem tud csatolni, azonban direkt az e-mail kommunikáció során erre a saját levelező rendszerének lehetőségeit figyelembe véve, van lehetősége az Érintettnek.

A Kapcsolati űrlap kitöltésekor nevét és e-mail címét szükséges megadnia, mivel ezen személyes adatok szükségesek az e-mail kommunikációhoz (a kérdése e-mailben történő megválaszolásához). A Kapcsolati űrlap e-mailben kerül továbbításra, tehát a Kapcsolati űrlapon megadott adatokat és információkat az adatkezelő és az adatfeldolgozó e-mail formájában kapja meg.  

Cookie handling

Az Adatkezelő a honlap működtetése során nem alkalmaz ún. sütiket (cookie-kat).

(A böngészőprogramok többsége alapértelmezés mellett elfogadja a sütiket, de az Érintett olyan beállítást is alkalmazhat, amely elutasítja a sütik fogadását, illetve jelzi azok érkezését. A cookie-kat könnyen törölheti böngészője segítségével.)  

​legal remedies

Kérjük, ha az adatai kezelésével kapcsolatban észrevétele vagy kifogása van, lépjen kapcsolatba az Adatkezelővel a következő elérhetőségen: admin@molnartibor.eu

Ha megítélése szerint az Adatkezelő által üzemeltetett honlapon a személyes adatait a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogszabályban, vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírások megsértésével kezeli, joga van a területileg illetékes Törvényszékhez fordulni. 

Jogainak érvényesítése érdekében panasszal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz is:  

​the rights of the data subject

​ Az Érintett jogosult arra, hogy

 1. ​az adatkezeléssel összefüggő tényekről az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon (előzetes tájékozódáshoz való jog),
 2. kérelmére személyes adatait és az azok kezelésével összefüggő információkat az adatkezelő a rendelkezésére bocsássa (hozzáféréshez való jog),
 3. kérelmére személyes adatait az adatkezelő helyesbítse, illetve kiegészítse (helyesbítéshez való jog),
 4. kérelmére személyes adatai kezelését az adatkezelő korlátozza (az adatkezelés korlátozásához való jog),
 5. kérelmére személyes adatait az adatkezelő törölje (törléshez való jog).

​processing of personal data

​ Az Adatkezelő az általa kezelt adatokat elektronikus formában megőrzi székhelyén. Tekintettel arra, hogy Adatkezelő adatfeldolgozókat nem vesz igénybe, az adatfeldolgozók által kezelt személyes adatok kérdésköre irreleváns. 

Az Adatkezelő a működéséhez olyan informatikai rendszert használ, amely biztosítja, hogy az adatok:

 1. az arra jogosultak számára hozzáférhetőek legyenek (rendelkezésre állás),
 2. változatlansága igazolható legyen (adatintegritás),
 3. hitelessége biztosított legyen (adatkezelés hitelessége),
 4. illetve, hogy a jogosulatlan hozzáférés ellen védett legyen (adat bizalmassága).  

Az elektronikusan kezelt adatok védelme érdekében az Adatkezelő a technika mindenkori állása szerint megfelelő szintű biztonságot nyújtó megoldást használ. A megfelelőségi vizsgálat során különös hangsúlyt kap az Adatkezelőnél felmerülő kockázat mértéke. Az informatikai védelem biztosítja, hogy a tárolt adatok közvetlenül ne legyenek az Érintettekhez rendelhetők vagy összekapcsolhatók (kivéve, ha jogszabály azt megengedi).
Adatkezelő biztosítja az adatkezelés során, hogy:  

 1. csak az férjen az információkhoz, aki erre jogosult,
 2. az arra jogosult hozzá tudjon férni az adatokhoz, amikor szüksége van rá,
 3. az információ és a feldolgozás módszerének pontossága és teljessége védve legyen.  

​procedural rules

​ Az Érintett a személyes adatainak törlését vagy módosítását, illetve adatkezeléssel kapcsolatos információkat a következő e-mail címen kérhet: admin@molnartibor.eu

​ Az Adatkezelő a tájékoztatást ingyenesen biztosítja, kivéve a következő eseteket:

Adatkezelő köteles az általa kivitelezett helyesbítésről, törlésről, korlátozásról értesíteni mindazon személyeket, akikkel az érintett adatokat korábban közölték, kivéve, ha a tájékoztatás lehetetlen vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel.