360-000-184-570  FLP@MTFBO.EU  +36 20 406 3616 WEBSHOP

adatvédelmi tájékoztató

Jelen Adatkezelési Tájékoztató célja, hogy az Érintettek megfelelő tájékoztatást kaphassanak a Molnár Tibor magánszemély (továbbiakban: „Adatkezelő”) által üzemeltetett https://molnartibor.eu honlap (továbbiakban: „honlap“) által kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatkezelésbe esetlegesen bevont adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az Érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.  

Adatvédelmi tájékoztató

Fogalom meghatározások

irányadó jogszabályok

alapelvek az adatkezelés során

Az Adatkezelő adatkezelése során az alábbi alapelveket követi:

 1. a személyes adatokat jogszerűen és tisztességesen, az Érintettek számára átlátható módon kezeli,
 2. a személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjti és azokat nem kezeli a célokkal össze nem egyeztethető módon,
 3. az Adatkezelő minden észszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az általa kezelt adatok pontosak és naprakészek legyenek, a pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törli, helyesbíti vagy az Érintettek számára módosíthatóvá teszi,
 4. az Adatkezelő megfelelő technikai és szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítja a személyes adatok biztonságát az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szemben.

adatkezelési tevékenységek

Direkt marketing, Hírlevél

Az adatkezelés célja

Marketing ajánlatok, valamint a termékekre vonatkozó információs tartalom küldése e-mailben, valamint a https://molnartibor.eu weboldallal kapcsolatos élmények optimalizálása.
Amennyiben hírlevelet szeretne kapni a termékekkel, üzleti lehetőséggel kapcsolatosan, az elektronikus úton küldött hírlevél elküldéséhez szükséges megadnia minimálisan, de nem kizárólagosan nevét és e-mail címét, érdeklődési körét. Ezen személyes adatokat a honlap üzemeltetője, mint adatkezelő kezeli.
Amennyiben nem saját személyes adatait adja meg, az adatközlő kötelezettsége az érintett hozzájárulásának a beszerzése. Az Adatkezelő nem ellenőrizheti a megadott adatok helyességét, valóságtartalmát, következésképpen a megadott adatok helyességéért és valóságtartalmáért az adatközlő vállal felelősséget. Az Adatkezelő – amíg az ellenkezője nem nyer bizonyítást – a megadott személyes adatokat helyesnek és valósnak fogadja el, valamint úgy tekinti, hogy az adatközlő jogosult a személyes adatok megadására. Az megadott adatok (minimálisan az e-mail cím) valódiságának ellenőrzése céljából Adatkezelő kontroll-e-mailt küld az adatközlő által megadott e-mail címre. Amennyiben az adatközlő (vagy harmadik féltől szerzett jogosultsággal bíróan) hozzáfér a megadott e-mail fiókhoz, ott 72 órán belül elvégezheti az adat valódiságának igazolását. Kizárólag ebben az esetben kerülnek be az adatközlő által korábban megadott adatok a hírlevélküldő rendszerbe.
A direkt marketing hírlevelek a Webgalamb hírlevélküldő rendszeréből kerülnek kiküldésre.  

Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása. Az érintett a hozzájárulását az adatkezelés során bármikor visszavonhatja. Amennyiben az érintett visszavonja hozzájárulását, a visszavonás kizárólag a jövőre vonatkozhat, tehát a visszavonásig az adatkezelés jogszerűségét nem érinti, a visszavonásig az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása. Ha az érintett nem adja meg a kért személyes adatait, abban az esetben nem kap hírlevelet. 
Ha az érintett hírlevelet szeretne kapni, abban az esetben szükséges a nevének és e-mail címének megadása.

Az adatkezelés időtartama

Az Adatkezelő a megadott személyes adatokat addig kezeli, amíg az érintett a megadott személyes adatai törlését kéri. Amennyiben az érintett a személyes adatok törlését kéri, abban az esetben az Adatkezelő törli adatbázisából az érintett személyes adatait. Az érintett a törlés megtörténtéről külön értesítést kap. A törlést követően az adatfeldolgozónak nincs hozzáférése az érintett személyes adataihoz.

az adatkezelésről való lemondás

Az érintett a személyes adatai törlését az alábbi módokon kérheti:

Kapcsolati űrlap

Amennyiben általános célú- vagy a Kapcsolati űrlapon már előre feltüntetett témák kapcsán kérdése merülne fel az Érintettnek, azt a Kapcsolat oldalon található űrlap segítségével elektronikus úton juttathatja el az Adakezelő e-mail fiókjába. Az e-mail beérkezését követően az Adatkezelő a lehető legrövidebb úton válaszlevélben tájékoztatja az érdeklődőt és/vagy megadja a kérdésre a választ.

A Kapcsolat oldalan található űrlap kitöltésekor mellékletet nem tud csatolni, azonban direkt az e-mail kommunikáció során erre a saját levelező rendszerének lehetőségeit figyelembe véve, van lehetősége az Érintettnek.

A Kapcsolati űrlap kitöltésekor nevét és e-mail címét szükséges megadnia, mivel ezen személyes adatok szükségesek az e-mail kommunikációhoz (a kérdése e-mailben történő megválaszolásához). A Kapcsolati űrlap e-mailben kerül továbbításra, tehát a Kapcsolati űrlapon megadott adatokat és információkat az adatkezelő és az adatfeldolgozó e-mail formájában kapja meg.  

Cookie ("süti") kezelés a honlapon

A sütiket a meglátogatott weboldalak helyezik el a felhasználó számítógépén és olyan információt tartalmaznak, mint például az oldal beállításai vagy a bejelentkezés állapota.
A cookie-k tehát a felkeresett weboldalak által létrehozott kis fájlok. A böngészési adatok mentésével javítják a felhasználói élményt. A cookie-k segítségével a weboldal emlékezik a webhely beállításaira, és helyileg releváns tartalmakat kínál fel.
A weblap látogatóinak számítógépére a szolgáltató weboldala egy kis fájlt (cookie) küld annak érdekében, hogy a látogatás ténye és ideje megállapítható legyen. Erről a szolgáltató a weblap látogatóját tájékoztatja.
Az adatkezelésben érintettek köre a weboldal látogatói.
Az adatkezelés célja többletszolgáltatás, azonosítás, a látogatók nyomon követése.
Az adatkezelés jogalapja. A felhasználó hozzájárulása nem szükséges, amennyiben a sütik használatához a szolgáltatónak feltétlenül szüksége van.
Az adatok köre: egyedi azonosítószám, időpont, beállítási adatok. A felhasználónak lehetősége van arra, hogy a sütiket a Beállítások menüpontban bármikor törölje a böngészőkből. Az adatok megismerésére jogosul adatkezelők. A sütik használatával nem kezel személyes adatokat az adatkezelő.
Az adatok tárolási módja: elektronikus.

jogorvoslati lehetőségek

Kérjük, ha az adatai kezelésével kapcsolatban észrevétele vagy kifogása van, lépjen kapcsolatba az Adatkezelővel a következő elérhetőségen: admin@molnartibor.eu

Ha megítélése szerint az Adatkezelő által üzemeltetett honlapon a személyes adatait a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogszabályban, vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírások megsértésével kezeli, joga van a területileg illetékes Törvényszékhez fordulni. 

Jogainak érvényesítése érdekében panasszal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz is:  

az érintettet megillető jogok

Az Érintett jogosult arra, hogy

 1. az adatkezeléssel összefüggő tényekről az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon (előzetes tájékozódáshoz való jog),
 2. kérelmére személyes adatait és az azok kezelésével összefüggő információkat az adatkezelő a rendelkezésére bocsássa (hozzáféréshez való jog),
 3. kérelmére személyes adatait az adatkezelő helyesbítse, illetve kiegészítse (helyesbítéshez való jog),
 4. kérelmére személyes adatai kezelését az adatkezelő korlátozza (az adatkezelés korlátozásához való jog),
 5. kérelmére személyes adatait az adatkezelő törölje (törléshez való jog).

személyes adatok kezelése

Az Adatkezelő az általa kezelt adatokat elektronikus formában megőrzi székhelyén. Tekintettel arra, hogy Adatkezelő adatfeldolgozókat nem vesz igénybe, az adatfeldolgozók által kezelt személyes adatok kérdésköre irreleváns. 

Az Adatkezelő a működéséhez olyan informatikai rendszert használ, amely biztosítja, hogy az adatok:

 1. az arra jogosultak számára hozzáférhetőek legyenek (rendelkezésre állás),
 2. változatlansága igazolható legyen (adatintegritás),
 3. hitelessége biztosított legyen (adatkezelés hitelessége),
 4. illetve, hogy a jogosulatlan hozzáférés ellen védett legyen (adat bizalmassága).  

Az elektronikusan kezelt adatok védelme érdekében az Adatkezelő a technika mindenkori állása szerint megfelelő szintű biztonságot nyújtó megoldást használ. A megfelelőségi vizsgálat során különös hangsúlyt kap az Adatkezelőnél felmerülő kockázat mértéke. Az informatikai védelem biztosítja, hogy a tárolt adatok közvetlenül ne legyenek az Érintettekhez rendelhetők vagy összekapcsolhatók (kivéve, ha jogszabály azt megengedi).
Adatkezelő biztosítja az adatkezelés során, hogy:  

 1. csak az férjen az információkhoz, aki erre jogosult,
 2. az arra jogosult hozzá tudjon férni az adatokhoz, amikor szüksége van rá,
 3. az információ és a feldolgozás módszerének pontossága és teljessége védve legyen.  

eljárási szabályok

Az Érintett a személyes adatainak törlését vagy módosítását, illetve adatkezeléssel kapcsolatos információkat a következő e-mail címen kérhet: admin@molnartibor.eu

Az Adatkezelő a tájékoztatást ingyenesen biztosítja, kivéve a következő eseteket:

Adatkezelő köteles az általa kivitelezett helyesbítésről, törlésről, korlátozásról értesíteni mindazon személyeket, akikkel az érintett adatokat korábban közölték, kivéve, ha a tájékoztatás lehetetlen vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel.